Vanwege de geldende Coronarichtlijnen zal de Algemene Ledenvergadering dit jaar virtueel plaatsvinden.

Algemene Ledenvergadering Basketbalvereniging Dedein
Datum: maandag 16 november 2020
Aanvang: 20.00 uur
plaats: Virtueel de uitnodiging hiervoor wordt via de e-mail verstuurd aan alle leden.

Agenda:
1. Opening door de voorzitter.
2. Vaststellen van de agenda.
3. Notulen van de vorige ALV.
De notulen zijn 30 minuten voor aanvang van de vergadering in te zien, deze worden ook als bijlage verzonden bij de uitnodiging aan de leden.
4. Sporthal
5. Verslag secretaries en ledenadministratie.
6. Financieel verslag penningmeester:
– Begroting 2020/2021.
– Vaststelling contributie 2020/2021.
7. Kascommissie.
– Verslag kascommissie
– Benoeming kascommissie
8. Verslag technische commissie.
9. Verslag wedstrijdsecretaris.
10. Verslag PR & Sponsoring
11. Bestuursverkiezingen.
Aico Jansen, Fons Berns en Pim Pastoors zijn herkiesbaar voor hun bestuursfunctie.
Kandidaten kunnen zich tot een half uur voor de vergadering melden bij ondergetekende.
12. Wat er verder ter tafel komt.
13. Rondvraag.
14. Sluiting.
U bent allen van harte uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen.
Namens het bestuur van Dedein