Algemene Ledenvergadering Basketbalvereniging Dedein
Datum: zaterdag 30 oktober 2021
Aanvang: 14.30 uur
plaats: Kantine van het ’t Raland

Agenda:

1. Opening door de voorzitter.
2. Vaststellen van de agenda.
3. Notulen van de vorige ALV.
4. Sporthal
5. Verslag secretaris en ledenadministratie.
6. Financieel verslag penningmeester:
7. Kascommissie.
8. Verslag technische commissie.
9. Verslag wedstrijdsecretaris.
10. Verslag PR & Sponsoring
11. Stemming huishoudelijke reglement
12. Stemming nieuwe statuten
13. Bestuursverkiezingen.
13. Vacante posities.
– PR commissie
14. Kandidaten kunnen zich tot een half uur voor de vergadering melden bij het bestuur.
15. Wat er verder ter tafel komt.
16. Rondvraag.
17. Sluiting.