Algemene voorwaarden Basketball vereniging Dedein (KVK nr. 40122346)

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle Leden van Dedein. Door je aan te melden als lid van de Dedein (Basketball Vereniging Dedein KVK nr. 40122346) bevestig je dat je bekend bent en akkoord gaat met deze voorwaarden.

Lidmaatschap
1. Het lidmaatschap is pas definitief nadat de ledenadministratie de aanmelding bevestigd heeft.
2. Je lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.
3. Een lidmaatschap betekent meer dan alleen een financiële bijdrage het betekent ook met actie houding een bijdrage leveren aan de Dedein. Een voorbeeld hiervan is fluiten en tafelen bij een wedstrijd om andere leden instaat te stellen een wedstrijd te spelen.

Duur lidmaatschap en opzeggingen
1. Een lidmaatschap kan op elk moment van het seizoen aangegaan worden.
2. Het lidmaatschap geldt tot wederopzegging. Opzeggen kan door een e-mail te sturen naar ledenadminstratie@dedein.nl.
3. Een beëindiging van het lidmaatschap vindt plaats halverwege het seizoen (1 januari) of aan het einde van het seizoen (1 juli). De beëindiging van het lidmaatschap dient minimaal 5 werkdagen voor de einddatum gemeld te worden om nog verwerkt te kunnen worden. Bij een latere afmelding geld de eerstvolgende afmelddatum.

Contributie
1. Contributie wordt vastgesteld op de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Per meerderheid van de stemmen. Het bestuur mag meestemmen. Zie voor de gelden contributie https://www.dedein.nl.
2. Contributie wordt per kwartaal (achteraf) automatisch geïnd. Uitzonderingen zijn alleen mogelijk in afstemmen met de ledenadministratie. Afstemming kan door een e-mail te sturen aan ledenadminstratie@dedein.nl.
3. Indien het betalen van de contributie voor problemen zorgt verzoeken wij de leden tijdig contact op te nemen met de ledenadministratie. Indien de contributie niet tijdig betaald wordt stuurt het bestuur eenmaal een herinnering. Bij uitdagingen met de betaling werken wij graag aan een passende oplossing. Indien het lid niet wil meewerken aan een oplossing zijn wij helaas genoodzaakt de vordering over te dragen aan een incassobureau.
4. Om basketbal voor iedereen mogelijk te maken doet Dedein mee aan “meedoen in Montferland”. Hierdoor is het ook mogelijk om met een lager inkomen te basketballen.

Rechten en plichten
1. De technische commissie deelt de leden in een team in. Hierbij wordt gekeken waar de leden het beste passen, dit in afstemming met de trainers.
2. Dedein biedt leden de gelegenheid om wekelijks te trainen.
3. De scheidrechters F-cursus van de basketbal bond (NBB) is verplicht voor spelende leden die in het lopende seizoen 15 jaar (en ouder) zijn. De kosten van de cursus worden gedragen door de Basketball Vereniging Dedein. Eventuele uitzonderingen hierop zijn alleen mogelijk na toestemming van het bestuur. Uitzonderingen zijn maximaal geldig voor één seizoen en kan op geen enkele manier een precedent scheppen voor andere leden.
4. Bij uitwedstrijden is een team zelf verantwoordelijk om voor vervoer te zorgen. Het rijschema hiervoor zal opgesteld worden door de trainers. Bij Jeugdteams ligt de verantwoordelijkheid hiervoor bij de ouders/verzorgers van de leden.

Sancties
1. Het bestuur is gerechtigd een bepaald lid te straffen door een royement, schorsing en/of opleggen van een geldboete in geval van:
– Het niet tijdig voldoen van de verschuldigde contributie of boete.
– Het schaden van het belang van de vereniging.
– Wangedrag.
– Niet nakomen van tafel- /fluitbeurt.
2. Schorsing. Tijdens een schorsing verliest de betrokkene zijn rechten als lid, uitgezonderd het recht van beroep. Schorsing ontheft de geschorste niet van zijn financiële verplichtingen jegens de Basketball Vereniging Dedein.
3. Beroep. Tegen elke straf kan beroep worden aangetekend. Dit kan door een gemotiveerd beroep te sturen aan secretariaat@dedein.nl.
4. De secretaris van de vereniging geeft van het opleggen van een straf onverwijld schriftelijk kennis aan het gestrafte lid.
5. Indien een lid niet tijdig zijn contributie betaald en weigert om constructief te zoeken naar oplossing zal de vordering worden overgedragen aan een incassobureau. Eventuele kosten hiervoor zijn voor rekening van het niet betalende lid.

Aansprakelijkheid
1. Basketball Vereniging Dedein sluit via de Nederlandse Basketball Bond (NBB) voor alle spelers een collectieve ongevallenverzekering en aansprakelijkheidsverzekering af. Dit bedrag wordt via de contributie verrekend. Deze verzekeringen keren alleen uit als er via een andere route (bijvoorbeeld de eigen aansprakelijkheidsverzekering) geen vergoeding te krijgen valt.
2. Basketball Vereniging Dedein stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal en materiële schade in welke vorm dan ook.
3. Basketball Vereniging Dedein stelt zich niet aansprakelijk voor blessures die spelers oplopen tijdens een training of wedstrijd.
4. Opzettelijke aangebrachte schade zal verhaald worden op de dader. Afhankelijk van de ernst zal er ook aangifte gedaan worden bij de politie.
5. Bij schade door onzorgvuldig gedrag geld geen aansprakelijkheid.

Privacy
Zie voor het privacy statement: https://www.dedein.nl/privacy-statement/
Vertrouwenspersoon
Momenteel heeft de Basketball Vereniging Dedein geen vertrouwens contactpersoon (VSP).
De Nederlandse Basketball bond heeft wel een VSP waar je ook terecht kunt.

De VCP adviseert, maar is niet inhoudelijk betrokken. De VCP kan eventueel doorverwijzen naar een vertrouwenspersoon, die wel een inhoudelijke rol heeft en hiervoor speciaal is opgeleid.
Voel je je machteloos, onzeker, bang, boos of vernederd neem dan contact op met de VCP. Wil je graag je verhaal bij iemand kwijt over iets waar je tegenaan loopt of twijfels over hebt, dan kan dat natuurlijk ook. De VCP kijkt dan samen met jou hoe verder.
De gesprekken zijn vertrouwelijk. Wel moet elk incident geanonimiseerd bij het bestuur worden gemeld, omdat die de verantwoordelijkheid draagt voor alles wat er binnen en rondom de vereniging gebeurt. De VCP informeert en adviseert over mogelijke vervolgstappen en instanties waartoe je je kunt wenden voor vervolgstappen: doorverwijzen naar vertrouwenspersoon van het NOC*NSF, een klacht- of tuchtcommissie van de bond, politie of huisarts.

Op 1-12-2019 waren de contactgegevens van het VCP van de Nederlandse basketbalbond.
Walter Wallé
e-mail: walter2@quicknet.nl
Tel: 06 23982568

Mochten deze gegevens niet meer correct zijn dan verwijzen we naar basketball.nl voor de correcte contactgegevens.

Wijzigingen
1. Basketball Vereniging Dedein kan deze voorwaarden wijzigen. De nieuwe voorwaarden worden op www.dedein.nl gepubliceerd.
2. Toekomstige wijzigingen van de algemene voorwaarden kunnen slechts worden doorgevoerd als in de algemene ledenvergadering meer dan 50% akkoord gaat met de wijziging. Alle aanwezige leden (incl. Bestuur) kunnen één stem uitbrengen op de algemene ledenvergadering.