Algemene Ledenvergadering Basketbalvereniging Dedein
Datum: maandag 3 oktober 2022
Tijd: 20.30 uur
plaats: Digitaal
Deelname aan de ALV kan via Google meets https://meet.google.com/szp-qgii-dkf
Als je geen internet tot je beschiking hebt kun je ook telefonisch in bellen via +31 20 257 6906‬ PIN: ‪265 081 489‬#

Agenda:
1. Opening door de voorzitter.
2. Vaststellen van de agenda.
3. Notulen van de vorige ALV.
4. Sporthal
5. Verslag secretaris en ledenadministratie.
6. Financieel verslag penningmeester:
-Begroting 2022/2023.
-Contributie verhoging, we volgend de Basketbal bond
7. Kascommissie.
-Verslag kascommissie
-Benoeming kascommissie
8. Verslag technische commissie.
9. Verslag wedstrijdsecretaris.
10. Verslag PR & Sponsoring
11. Bestuursverkiezingen.
– Aico Jansen stelt zich herkiesbaar als ledenadministratie
– Kris Vos stelt zich herkiesbaar als secretaris
– Pim Sanders treed af als wedstrijdsecretaris en Technische commissie
12. Vacante posities.
– PR commissie
– Wedstrijdsecretaris en Technische commissie
– Kandidaten kunnen zich tot een half uur voor de vergadering melden bij het secretariaat.
13. Wat er verder ter tafel komt.
– Wat gaat er goed binnen de club? Wat kan er beter?
– Waar willen jullie, als leden, dat Dedein over een paar jaar staat.
14. Rondvraag.
15 .Sluiting.