Huishoudelijk regelement Basketball vereniging Dedein (KVK nr. 40122346) akkoord bevonden op A.L.V van 30-10-2023

Deze huishoudelijkregelement gelden voor alle Leden van Dedein. Door je aan te melden als lid van de Dedein (Basketball Vereniging Dedein KVK nr. 40122346) bevestig je dat je bekend bent en akkoord gaat met het regelement.

Lidmaatschap
1. Het lidmaatschap is pas definitief nadat de ledenadministratie de aanmelding bevestigd heeft.
2. Je lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.
3. Een lidmaatschap betekent meer dan alleen een financiële bijdrage het betekent ook met actie houding een bijdrage leveren aan de Dedein. Een voorbeeld hiervan is fluiten en tafelen bij een wedstrijd om andere leden instaat te stellen een wedstrijd te spelen.

Duur lidmaatschap en opzeggingen
1. Een lidmaatschap kan op elk moment van het seizoen aangegaan worden.
2. Het lidmaatschap geldt tot wederopzegging. Opzeggen kan door een e-mail te sturen naar ledenadminstratie@dedein.nl.
3. Een beëindiging van het lidmaatschap vindt plaats halverwege het seizoen (1 januari) of aan het einde van het seizoen (1 juli). De beëindiging van het lidmaatschap dient minimaal 5 werkdagen voor de einddatum gemeld te worden om nog verwerkt te kunnen worden. Bij een latere afmelding geld de eerstvolgende afmelddatum.

Contributie
1. Contributie wordt standaard geïndexeerd(o.b.v. consumentenprijsindexcijfer). Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering kan besloten worden hiervan af te wijken. Per meerderheid van de stemmen. Het bestuur mag meestemmen. Zie voor de gelden contributie https://www.dedein.nl. Dit betekent dat de contributie lager maar ook hoger kan worden dan de standaard indexatie.
2. Contributie wordt per kwartaal (achteraf) automatisch geïnd. Uitzonderingen zijn alleen mogelijk in afstemmen met de ledenadministratie. Afstemming kan door een e-mail te sturen aan ledenadminstratie@dedein.nl.
3. Indien het betalen van de contributie voor problemen zorgt verzoeken wij de leden tijdig contact op te nemen met de ledenadministratie. Indien de contributie niet tijdig betaald wordt stuurt het bestuur eenmaal een herinnering. Bij uitdagingen met de betaling werken wij graag aan een passende oplossing. Indien het lid niet wil meewerken aan een oplossing zijn wij helaas genoodzaakt de vordering over te dragen aan een incassobureau.
4. Om basketbal voor iedereen mogelijk te maken doet Dedein mee aan “meedoen in Montferland” en “Gerlepas”. Hierdoor is het ook mogelijk om met een lager inkomen te basketballen.

Rechten en plichten
1. De technische commissie deelt de leden in een team in. Hierbij wordt gekeken waar de leden het beste passen, dit in afstemming met de trainers.
2. Dedein biedt leden de gelegenheid om wekelijks te trainen.
3. BS2-cursus, scheidrechterscursus, van de basketbal bond (NBB) is verplicht voor spelende leden die in het lopende seizoen 15 jaar (en ouder) zijn. De kosten van de cursus worden gedragen door de Basketball Vereniging Dedein. Eventuele uitzonderingen hierop zijn alleen mogelijk na toestemming van het bestuur. Uitzonderingen zijn maximaal geldig voor één seizoen en kan op geen enkele manier een precedent scheppen voor andere leden.
4. Bij uitwedstrijden is een team zelf verantwoordelijk om voor vervoer te zorgen. Het rijschema hiervoor zal opgesteld worden door de trainers. Bij Jeugdteams ligt de verantwoordelijkheid hiervoor bij de ouders/verzorgers van de leden.

Sancties
1. Het bestuur is gerechtigd een bepaald lid te straffen door een royement, schorsing en/of opleggen van een geldboete in geval van:
– Het niet tijdig voldoen van de verschuldigde contributie of boete.
– Het schaden van het belang van de vereniging.
– Wangedrag.
– Niet nakomen van tafel- /fluitbeurt.
2. Schorsing. Tijdens een schorsing verliest de betrokkene zijn rechten als lid, uitgezonderd het recht van beroep. Schorsing ontheft de geschorste niet van zijn financiële verplichtingen jegens de Basketball Vereniging Dedein.
3. Beroep. Tegen elke straf kan beroep worden aangetekend. Dit kan door een gemotiveerd beroep te sturen aan secretariaat@dedein.nl.
4. De secretaris van de vereniging geeft van het opleggen van een straf onverwijld schriftelijk kennis aan het gestrafte lid.
5. Indien een lid niet tijdig zijn contributie betaald en weigert om constructief te zoeken naar oplossing zal de vordering worden overgedragen aan een incassobureau. Eventuele kosten hiervoor zijn voor rekening van het niet betalende lid.

Aansprakelijkheid
1. Basketball Vereniging Dedein sluit via de Nederlandse Basketball Bond (NBB) voor alle spelers een collectieve ongevallenverzekering en aansprakelijkheidsverzekering af. Dit bedrag wordt via de contributie verrekend. Deze verzekeringen keren alleen uit als er via een andere route (bijvoorbeeld de eigen aansprakelijkheidsverzekering) geen vergoeding te krijgen valt.
2. Basketball Vereniging Dedein stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal en materiële schade in welke vorm dan ook.
3. Basketball Vereniging Dedein stelt zich niet aansprakelijk voor blessures die spelers oplopen tijdens een training of wedstrijd.
4. Opzettelijke aangebrachte schade zal verhaald worden op de dader. Afhankelijk van de ernst zal er ook aangifte gedaan worden bij de politie.
5. Bij schade door onzorgvuldig gedrag geld geen aansprakelijkheid.

Privacy
Zie voor het privacy statement: https://www.dedein.nl/privacy-statement/

Vertrouwenspersoon (VCP)

Anita Pastoors – Ooijman
vertrouwenscontactpersoon@dedein.nl

De VCP adviseert, maar is niet inhoudelijk betrokken. De VCP kan eventueel doorverwijzen naar een vertrouwenspersoon, die wel een inhoudelijke rol heeft en hiervoor speciaal is opgeleid.
Voel je je machteloos, onzeker, bang, boos of vernederd neem dan contact op met de VCP. Wil je graag je verhaal bij iemand kwijt over iets waar je tegenaan loopt of twijfels over hebt, dan kan dat natuurlijk ook. De VCP kijkt dan samen met jou hoe verder.
De gesprekken zijn vertrouwelijk. Wel moet elk incident geanonimiseerd bij het bestuur worden gemeld, omdat die de verantwoordelijkheid draagt voor alles wat er binnen en rondom de vereniging gebeurt. De VCP informeert en adviseert over mogelijke vervolgstappen en instanties waartoe je je kunt wenden voor vervolgstappen: doorverwijzen naar vertrouwenspersoon van het NOC*NSF, een klacht- of tuchtcommissie van de bond, politie of huisarts.

Richtlijnbestuur
1. Alle bestuursleden dienen tijdens toetreden tot het een bestuur een VOG te overleggen.
2. Bestuursleden ontvangen tijdens toetreding tot het bestuur de statuten en dienen deze te lezen en te begrijpen.
3. Alle trainers dienen bij de start als trainer een VOG te overleggen.
4. Besluiten van het bestuur worden vastgelegd onder vermelding van datum, stemmen voor, stemmen tegen, stemmen onthouding en toelichting van het besluit.
5. De penningmeester rapporteert per kwartaal de financiële status van de vereniging aan het bestuur.
6. Uitgaven en goedkeuring van declaraties worden niet direct goedgekeurd door de penningmeester. Een bestuurslid zal deze goed- of afkeuren. Bij goedkeuring zet het bestuurslid het door naar de penningmeester. Doel hiermee is om het 4 ogen principe toe te passen waarmee mogelijk risico’s voor de vereniging worden beperkt.
7. Bestuursleden kunnen zelf alleen declareren naar overleg en goedkeuring van een ander bestuurslid.
8. Bestuursleden nemen zitting voor minimaal 3 jaar.
9. De termijnen voor de bestuursleden worden vermeld op dedein.nl.


Trainersvergoedingen

Trainers kunnen in aanmerking komen voor een vrijwilligersvergoeding. Het bestuur bepaalt of een trainer hiervoor in aanmerking komt.
We hanteren hiervoor de volgende richtlijnen.
Je bent trainer of assistent trainer als je training geeft aan een team en je actief bezig houdt met de ontwikkeling van de basketbal competenties van het team.
Je bent trainer als je een cursus gevolgd hebt of aantoonbare ervaring hebt als training. Indien je geen van beide hebt,  ben je een assistent trainer. Daarnaast maken we onderscheid voor ouders van leden.

Trainingsvergoeding ouders:
Ouders van jeugdleden krijgen korting op de contributie van het kind. Hierbij reken we met lid dat de hoogste contributie betaald.
Indien een ouder 2x in de week training geeft + coach dan krijgt deze 100% korting op de contributie.
1x in de week training geven = 33% korting
2x in de week training geven = 66% korting
2x in de week training geven + coachen = 100% korting

Trainers vergoeding:
€ 5,- vrijwilligersvergoeding per uur.

Assistent trainersvergoeding
€ 2,50 vrijwilligersvergoeding per uur.

Voor de berekening van uren hanteren we de volgende gegevens.
41 trainingsweken per jaar. Aantal uren dat training geven wordt.
30 minuten voorbereiding per week voor de trainingen.
16 wedstrijden per jaar.
2 uur per wedstrijd. 30 minuten voorbereiding per wedstrijd.

De trainersvergoeding keren we 1x per kwartaal achteraf uit.

Aannamebeleid nieuwe vrijwilligers
De volgende stappen onderneemt de vereniging voor de start van nieuwe vrijwilligers.

  1. We houden een kennismakingsgesprek.
    2. Indien een vrijwilliger referenties heeft controleren we die.
    3. We vragen een VOG aan.
    4. We maken de vrijwilliger lid van de bond.

Gedragsregels
Voor trainers, assistent trainers, begeleiders en coaches zijn de gedragsregels van NOCNSF van toepassing.
Deze kun je terug vinden op:
https://centrumveiligesport.nl/gedragscode-voor-trainerscoaches-en-begeleiders

Bestuurders zijn de gedragsregels van NOCNSF van toepassing.
Deze kun je terug vinden op:
https://centrumveiligesport.nl/gedragscode-voor-functionarissen-bestuurders-werknemers-niet-zijnde-sporters

Wijzigingen
1. Basketball Vereniging Dedein kan het huishoudelijk regelement wijzigen. De nieuwe voorwaarden worden op www.dedein.nl gepubliceerd.
2. Toekomstige wijzigingen van de algemene voorwaarden kunnen slechts worden doorgevoerd als in de algemene ledenvergadering meer dan 50% akkoord gaat met de wijziging. Alle aanwezige leden (incl. Bestuur) kunnen één stem uitbrengen op de algemene ledenvergadering.